SUDURAĞI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

 

T.C

SUDURAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİSUDURAĞI BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                T.C

SUDURAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI


                         BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                          

                                        Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

 

Amaç

 

MADDE 1)- Bu yönetmelik; Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile 5393 sayılı Belediye kanunun 15. maddesinin b bendi ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 MADDE 2)- Bu yönetmelik; Sudurağı Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm Belde halkını, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müessese sahip ve çalışanlarını, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın beldede ikamet edip etmediğine bakılmaksızın beldede sınırları içerisinde bulunan, hizmet veren, ticaret yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

 

Hukuki Dayanak

  MADDE 3-1)- Bu Yönetmelik, 13.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.nci maddesinin (b) bendi ve 51. maddesine dayanılarak;

  a) 23.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b) 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,  

c) 28.07.2014 tarih ve Resmi Gazetede yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği,

ç) 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiyi Hakkındaki 486 Numaralı Kanun,

d) 31.03.2005 tarih ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

e) 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

 

 

f)  28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,

g) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

ğ) 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

h) 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri, 12.07.2012 tarihli Pazar yerleri hakkındaki Yönetmelik,

ı) 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Sayfa 2

i) 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmelikler,

j) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

k) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

l) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

m) 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri,

n) 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik,

o) 04.06.2010 tarihli 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

    Yönetmeliği,

ö) 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelik,

p) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

r) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik,

s) 19.02/.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili yönetmelikler,

ş) 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

t) 20.06.2012 tarih ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

u) 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

ü) 29.01.2015 tarih ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelik ve Belediyelere görev yüklenen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 2)- Bu Yönetmelik, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan kural ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır.

  

Tanımlar

 MADDE 4) - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Belediye: Sudurağı Belediyesini,

b) Belediye Başkanı: Sudurağı Belediye Başkanını

c) Belediye Meclisi: Sudurağı Belediye Meclisini,

d) Belediye Encümeni: Sudurağı Belediye Encümenini,

e) Belediye Zabıtası: Sudurağı Belediye Zabıtasını, ifade eder.

  

İKİNCİ BÖLÜM

 Belediye Emir Ve Yasakları

  Huzur, Sükun, Nizam, İntizam, Sağlık, Çevre ve Emniyetle İlgili Emir ve Yasaklar

  MADDE 5 -1)- 5393 sayılı Belediye kanunun 15. maddesinin b fırkası gereği Belediye Meclis ve Encümenince yapılan düzenlemelere,  belirlenen tembih ve yasaklara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelirinde belirlenen kurallara, İl Hıfzısıhha kurulunca alınan kararlara, olağanüstü hallerde, salgın ve afet dönemlerinde yetkili mercilerce çıkarılan bütün kararlara; Sudurağı Belediyesi sınırları içerinde tüm gerçek ve tüzel kişiler uymak zorundadır. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Madde, b fırkası ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. Madde )

 2)- Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, görev yapmasını zorlaştıranlar, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Madde)

 3)- Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek, asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır.

 4)- Hakkında işlem yapılmak üzere zabıta tarafından kimlik istenmesi durumunda kimliğini bildirmemek yasaktır. (5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Madde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 40. Madde )

 5)- Her türlü dilencilik yasaktır. Dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir. .(5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde)

 6) - Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışta bulunmak yasaktır. .(5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 35. Madde)

 7)- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapmak yasaktır.(5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 36. Madde)

 8)- Cadde, sokak ve kaldırımların her ne suretle olursa olsun işgal edilmesi yasaktır. İşgal eden seyyar veya esnafsa tutanak tanzim edilmekle beraber işgale devam edildiği ve yasak dinlenmediği takdirde zabıta tarafından men edilir. Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olarak bırakılacaktır. .(5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 38. Madde)

 

 

 

 

9)- Her türlü belediye ve kamu mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.

 

10) - Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde gürültü çıkaracak şekilde (kırma, delme vb.)çalışma veya gürültü çıkaracak alet ve makinelerinin kullanılması; iş günlerinde 08.00-20.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise sabah saat 10:00’dan önce ve saat 19:00’dan sonra yasaktır.

 

11)- Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak şekilde bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, Tv. vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, darbeli elektrikli aletler kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek. (2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 14 maddesi gereği gece 24.00 sonra mesken içinde veya dışında yapılan her türlü gürültü jandarma tarafından men olunur.)

 

12)- Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların mesken veya işyerinde oluşan her türlü arızayı (su akıntısı, pis su ve kanal sızıntısı, yağmur oluğu akıntısı vs.) gidermesi mecburidir.

 

13)- Binaların yağmur suyu ve balkon suyu tahliye borularının mecrasına götürülmesi, mecrası olmayan yerlerde kaldırımın altından yola kadar götürülmesi zorunludur. Yağmur ve Balkon sularını kontrolsüz, insanların üstlerini ıslatacak ve görüntü kirliliği yaratacak şekilde sokağa akıtmak, kanalizasyon sistemine bağlamamak yasaktır.

 

14)- Binaların boyanması ve tadilatının yapılması esnasında emniyet tedbirin alınması mecburidir. Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Belediye Başkanlığı ihtarına ve bu konuda kesilen cezalara rağmen Belediyece öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere Belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

15)-Binaların ve inşaatların dış kısımlarına her türlü reklam amaçlı(inşaatı veya herhangi bir işini yapan firma, inşatta kullanılan malzeme vb. gibi) hareketli veya sabit logo ve yazı yazılarak yapılacak reklamlar 5393 sayılı belediye kanunun 13.madde hükümlerine ve belediyenin iznine tabidir.

 

16) - Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum-çakıl ve toprak alınması ve bu alanlara toprak,hafriyat  ve çöp dökülmesi yasaktır.

 

17) - Yolları ve meydanları kapatmak, gelip geçmeye zorluk çıkarmak yasaktır. Yollarda ve meydanlarda ve evlerin, dükkanların sokak kapıları önünde oturmak ve toplanmak suretiyle buraları işgal etmek yasaktır.

 

18) – Kamu hizmet binalarında, toplu taşıma araçlarında, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapalı yerlerinde ve kamusal alanlarda (tütün kullanımı için tahsis edilen alanlar hariç) yasaktır. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu medde 39)

                 

 

19) - Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintileri, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir. Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.

 

20) - Taşıma vasıtaları ile araçlardan sigara izmariti, çöp ve benzeri türü atık maddeler atmak yasaktır.

 

21)- Umumun yararlandığı yerlerde motorlu araç trafiğine engel olacak şekilde top oynamak, kızakla kaymak, kaykay vb. aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yapmak, topluma rahatsızlık vermek yasaktır.

 

22)-Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtlar, tarım aletleri vb. cadde, sokak, kaldırım, meydan vb. yerlere izin almaksızın bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek, şehrin görünümünü olumsuz etkilemek yasaktır

 

23)- Yeşil alanlardaki, parklardaki ve yol kenarlarındaki çimlerin ve çiçeklerin üzerine sandalye masa koyarak oturmak, yürümek, kanepelere yatmak, içki içmek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek, kirletmek, ağaçları kırmak ve kesmek yasaktır.

 

24)- Park içlerinde Belediyemizce ayrılan yerler dışında, halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu ve motorsuz vasıtaları kullanmak ve kullandırmak yasaktır. Yeşil alan ve parklardaki havuzlara girmek, kirletmek ve zarar vermek yasaktır.

 

25)- Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması, yatarak uyunması, satış veya konaklamak için masa sandalye koymak, çadır, branda benzeri yerler yapmak yasaktır.

 

26)- Parklarında ve kamunun yaralandığı alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

27)- Belde içerisinde parklara, yol kenarlarına, kamu ait alanlara ve tarım arazilerinin yol kenarlarına dikilen ağaçlara zarar vermek yasaktır.

 

28) - Hayrat çeşmelerden, Belediyeye ait çeşmelerden, tabii kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır v.b. yıkamak ve çeşmelere zarar vermek yasaktır.

 

29) Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla kümes hayvanı beslenir.

 

30)-Evlerde yaban hayvanı ve vahşi hayvanlar ile yasaklanmış ırklarda hayvan beslemek yasaktır. evcil hayvanların (Kedi, Köpek,  vb.) Veterinere aşılattırılması,  belgesinin olması ve muayenesinin yapılması zorunludur.

 

31)-Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir.

 

32)- 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. Maddesinin yasakladığı eylemleri hayvanlara uygulamak özellikle (a) bendi gereği hayvanlara kötü davranmak, işkence etmek, (l) bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonese Tosa, Dogo Argentino türü vb. hayvanları beslemek, üretmek, cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek veya ticaretini yapmak yasaktır.

 

33)-Cadde, sokak, meydan ve taşıt araçlarında umuma mahsus yerlerde markasız ağızlıksız,  tasmasız ve sahiplerinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır.(Tasması, kayışı ve zinciri etrafındakilere zarar vermeyecek kadar kısa olmalıdır.)

 

34)-Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

 

35)- Meskun mahallerde ( Evlerde ve bahçelerde) arı beslemek yasaktır.

 

36)- Belde içindeki arsalarda bulunan foseptik çukuru, kuyu, kireç kuyusu, havuz, mahzen vb. çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak yasaktır

 

37)- Belde dâhilinde ot, saman, talaş vb gibi çabuk yanıcı ve rüzgar etkisiyle uçarak çevreyi kirletecek maddeler kamuya ve başkalarına ait arsalara depolanması yasaktır. (Bu tür maddeler kendi mülkiyeti dahilinde de olsa üstü ve etrafı kapalı yerlerde mümkün değilse üzerine çadır, naylon vb. örtü çekilerek depolanabilir.)

 

38)- Ağıl, kümes, ahır, kedi ve köpek kulübeleri sık sık temizlenerek etrafı rahatsız edecek koku, sinek oluşması, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesi engellenecek, çıkan hayvansal atıkların (gübre, leş, organ, balya, saman vb.) kendi mülkiyeti içinde dahi olsa biriktirilmesi, açık alanlara atılması, şehir kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi yasaktır. Bu tür atıkların nakledilmesi esnasında yolları ve çevreyi kirletmek yasaktır.

 

39)- Hayvan leşlerinin ve kesim sonrası atıkların usulüne uygun şekilde gömülerek bertaraf edilmesi şarttır. Bu tür atıkların çöp konteynırlarına ve açık alanlara atılması yasaktır.

 

40)- Belediyeden müsaade alınmadan, hayvan sağlık belgesi olmadan, menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık raporunu (veteriner imzalı, güncel tarihli) ibraz etmeden, küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvan, balık,  sirk veya çeşitli hayvanları şehre sokmak, ticaretini yapmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere nakletmek yasak olup, nakle ait tertibatın yeterliliği belediye/ il/ilçe tarım müdürlüğü veteriner hekimlerince tespit edilir.

 

41)- Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız yularsız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz edebilecek kadar uzun olarak, sahibince tedbiri alınmadan etrafa zarar verecek şekilde hayvan taşımak/gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak veya şehir içinde tehlike yaratacak şekilde dolaştırmak yasaktır.

 

 

 

42)- Belde içerisinde ruhsatlı ahır ve işletmeler dışında kamu veya özel kişilere ait boş arsalara derme çatma ağıl, çevrik, baraka vb. yaparak insan ve çevre sağlığını tehdit edecek ve kötü kokuya neden olacak şekilde her türlü hayvancılık yapmak yasaktır.

 

43) – Şehir içerisindeki yollarda başıboş ve sürü halinde her türlü hayvan geçirmek yasaktır. Vahşi hayvanların şehir içerisine sokulmaları veya bunların şehir içerisinde bir yerden başka bir yere götürülmesi için belediyeden izin alınması ve nakle ait tertibatın güvenlik bakımından yeterli olduğunun belediyece tasdik edilmesi şarttır. Hilafına hareket etmek yasaktır.

 

44) Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır.

 

45)-Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Diğer bölgelerde atların arka kısmına torba takılması mecburidir

 

46)- Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi satan araçların cadde, sokak ve meydanlarda bekleme ve satış yapmaları yasaktır. Şehir içerisinde perakende olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece belediyece gösterilen depolarda satış yapılabilir.

 

47)- Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.

 

48)- Şehirde hamallık edecek kimseler sağlık muayenesine tabi olup bunun için de belediyeden müracaatla alacakları markayı iyice görünecek suretle yakalarına takmaya mecburdurlar. Markasız hamallık yapmak yasaktır. Hamalların belediye tarifesinden fazla ücret almaları veya istemeleri yasaktır.

 

49) - Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübe, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması yasaktır.

 

50) - Şehir içerisinde yapılan hafriyat, altyapı, inşaat çalışmaları esnasında açılan çukurlar, işyerleri önünde bulunan çökertme havuzları ile arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların üzerini açık bulundurmak, etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almadan faaliyette bulunmak yasaktır.

 

51) - Yerleşim yerlerinde ocak, tandır v.b. yapmak, arsalarda, boş alanlarda  çalı, çırpı v.b. malzemeleri biriktirmek veya atmak yasaktır.

 

52) - İş yerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 metre, duvara dayanan kolların yüksekliği 3 metre olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartıyla en fazla 1,5 metre olacaktır. Eski yırtık ve çirkin şeylerle tente ve siper yapmak yasaktır.

 

53) - Umumi ve resmi binalara,  tarihi yerlere, çeşmelere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç, bank v.b yerlere yazı yazmak, pisletmek, zarar vermek ve  ayrıca umumi tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

 

54) – Evsel atık, inşaat atığı, bahçe atığı, ahır ve hayvan atığı vb. atıklarla  çevrenin kirletilmesi yasaktır.

 

55) - Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması gereklidir. Bu konuda alınacak kurul kararlarına uyulması zorunludur.

 

56)- İzin verilen yakıt haricinde, yakıt satmak yasaktır.

 

57)- Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.

 

58)- Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacalarının her yıl temizletmek, gerekli tedbirleri almak, istenildiğinde bu belgeleri Zabıtaya sunmak mecburidir.

 

59)- Plan dışı duvarlardan, pencerelerden soba, davlumbaz, ocak vb. baca açmak bu bacalar ile cadde, komşu konut, işyeri ve mülklerine zarar vermek yasaktır.

 

60)- İl mahalli çevre kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uymamak yasaktır.

 

61) - Meskenlerde, işyerlerinde, ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, yasak olup, soba-baca giderleri çevrenin yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur.

 

62) - Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun (inşaat, tadilat, su ve elektrik hattı çekmek vb.) izinsiz olarak kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek ve kirletmek yasaktır. Tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı vb. açmak yasaktır.

 

63) - Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları kırmamak, biriken karları yollara yığmak yasaktır.

 

64)- Binaların yağmur ve su oluklarının bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine bağlanacak, eskiyen su olukları ve borular yenilenecektir.

 

65)-Binaların ön cephelerine klima, anten vb. ekipmanlar takılamaz. Diğer cephelere takılacak olan ekipmanlar ise, komşu bina sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek, tehlike oluşturacak şekilde monte edilemez.

 

 

 

66)- Müstakil olmayan binaların balkonlarında mangal, şömine vb. ocaklar yakılamaz duman ve koku ile diğer dairelerde oturanlar rahatsız edilemez rahatsız edilemez.

 

67)- Müstakil olmayan binaların balkon ve pencerelerinden halı, kilim, sofra bezi silkelemek, sigara izmariti, çöp vb. atıklar atılarak diğer dairelerin balkonları veya ortak kullanım alanları kirletmek yasaktır.   

 

68) -Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılması yasaktır. Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır.

 

69) – Şehir şebekesinden usulsüz (kaçak, abonesiz, sayaçtan geçmeden su hattından su almak) su kullanmak yasaktır.(Belediye Meclisinin belirlediği tarifeler üzerinden Belediye Encümen tarafından idari para cezası uygulanır)

 

70) - Ahşap binalarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda ve çevreyi kirleten eşyaları izin almadan yakmak yasaktır

 

71) - Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satışı tespit edildiğinde; müsadere edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları cezalandırılır.

 

72) - Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak su ve bitki analizlerinin yapılması için ilgili birime sevk edilir.

 

73)- Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.

 

74) - Belde içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, ticaretini yapmak, çöp konteynırlarını karıştırmak, satış yapmak ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek ve sesli cihazlar kullanarak veya bağırarak halkı rahatsız etmek yasaktır.

 

75) – Belediye pazaryerinin açık ve kapalı alanlarına izin almadan araç, römork, iş

makinesi park etmek eşya ve malzeme koymak yasaktır.(izin alınarak park edilen veya bırakılan malzemeler Pazarın kurulacağı günlerde kaldırılması mecburidir.)

 

76) – Kaldırım üzerine araç, römork, iş makinesi vb. malzemeler park etmek ve koymak suretiyle işgal etmek yasaktır.

 

77) - Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan yaya ve araç trafiğini ve görüş açısını kısıtlayan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır. Budamayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

 

 

 

78) Cadde, sokak ve meydanlarda, park, yeşil ve ormanlık alan ve boş alanlar mangal veya ateş yakmak yasaktır.

 

79) Ormanlık alan, park ve yeşil alanlardan ağaç kesmek, sökmek, hayvanlara yedirmek veya başka şekillerde zarar vermek yasaktır.

 

80)- Belediyemiz sorumluluğunda bulunan parklarda her türlü motorlu araçlarla gezilemez, park edilemez, bu araçlarla izinsiz seyyar satıcılık yapılamaz.

 

81)- Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, şehir manzarasını bozacak şekilde büfe, kulübe ve baraka yapmak, izinsiz çadır kurmak ve bu alanları kirletmek yasaktır. İzinsiz yapılan bu yapılar Belediyece yıktırılır ve ilgililere yasal işlem uygulanır.

 

82) – Beldenin yeni, eski abideleri ile heykellerini en hafif derecede dahi kirletmek, çizmek veya bozmak ve bunlara karşı her ne suretle olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır.

 

83) – Belde içerisinde konutlara 200 m den daha yakın mesafede (hobi olarak yapılsa bile) arıcılık yapmak yasaktır.

 

 

 

İmar ve Fen İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 6-1)- Belediye Kanunu ve İmar Kanununda bahsi geçen her türlü yapının inşaatı ve Tadilatı Belediyeden veya ilgili kuruluştan ruhsat alınmadan yapılamaz. Ayrıca alınan ruhsat ve izne aykırı olarak işlem yapmak ve yaptırmak yasaktır. Aksi takdirde işveren ve işi yapanlar hakkında ayrı ayrı işlem yapılır.

 

2)- Belediyeden izinsiz inşaat, kazı ve yıkım çalışması yapmak yasaktır.

 

3) - Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerinde yeni inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak inşaatlarının etrafına, nizama uygun şekilde tahta perde v.b. çekip, her türlü emniyet tedbirinin alınması zorunludur. Eski binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar vermemesi için (emniyet tedbirleri, toz vb.)gerekli tedbirler alınacaktır.

 

4)- Kum, kireç vb. inşaat malzemelerinin yol ve kaldırım üzerine yığılmaları yasaktır.

 

5) –Asvalt ve kilitli taş döşenmiş yolarda paletli araç kullanmak ve kaldırımlar Üzerinde beton karmak, harç yapmak bordür ve kaldırım taşlarını her ne sebeple  olursa olsun bozmak, sökmek ve kırmak yasaktır.

 

6) -Kişilerin tedbirsizliğinden kaynaklı kaza vb. durumlar sonucu kaldırım, yol, direk gibi alt Yapı unsurlarında meydana gelen hasarların ilgilisince giderilmesi veya eski haline getirilmesi için tebligat yapılır. Tebliğe rağmen ilgilisince hasarların giderilmemesi veya eski hale getirilmemesi halinde hasarlar Belediye tarafından giderildikten sonra masrafları ilgilisine %20 fazlasıyla tahakkuk ettirilir.

 

 

 

7) – İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak yasaktır

 

8)- İnşaat alanının çevresinde emniyet tedbirlerini almadan çalışmak yasaktır.

 

9)- Yapıların her neresinde olursa olsun, gelip geçenlere veya yollara zarar verecek çöküntü yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbiri almaya ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar.

 

10) - Yanarak veya zelzele vb. gibi olaylarla yıkılan yapıların sahipleri enkazları kaldırmak zorundadır.

 

11)- Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan çukur açmak, her ne suretle olursa olsun yeri kazmak yasaktır.

 

12)- Asvalt ve kilitli taş döşenmiş yollarda belediyeden izin alınmadan her ne sebeple olursa olsun kazı yapmak yasaktır. İzin alınmadan yapılan bu kazılarda yola verilen hasar (sokak veya cadde üzerinde ayrı ayrı oranlarda olmak üzere) Belediye meclisi tarafından alınan kararlar ve oranlar doğrultusunda hasarı oluşturanlardan tahsis edilir.

 

13) - Yollarda, meydanlarda ve bunlara benzer umumi yerlerde satış için veya başka maksatla baraka yapmak ve yaptırmak sadece belediyeye ve belediyenin iznine tabidir.

 

14) – Belde içerisinde bulunan eski, metruk ve tehlike arz eden binaların Belediye teknik birimlerince verilecek raporlara göre bina sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak tadilatının yaptırılması veya yıktırılması zorunludur. Sahibi tarafında yapılmayan yıkım işlemi belediye tarafından yapılarak maliklerden veya varislerden % 20 fazlası tahsil edilir.

 

15)- Her binanın kanalizasyon bağlantısının yapılması zorunludur. Ana kanalizasyon sisteminin olmadığı veya bağlantıda kod düşüklüğünden dolayı kanala bağlantısı yapılamayan binalarda, lağım çukuru (fosseptik) bulunacaktır. Fosseptik çukurundan çevreye koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur.

 

16)- Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak yasaktır.

 

17)- İnşaat, hafriyat atıklarının, beton mikserlerinden artan beton atıklarının, vidanjör atıklarının ve diğer her türlü atığın Belediyenin gösterdiği yerler dışına dökmek, yol kenarlarına ve boş arazi/arsalara boşaltmak veya depolamak yasaktır.

 

 

18)- İnşaat sahibi ve yüklenicisinin inşaat, inşaat çevresi ve inşaatın yola/caddeye olan cephe kısımlarında trafik, yaya, iş sağlığı ve güvenliği ve gerekli emniyet tedbirlerini almaları mecburidir.

 

19)-Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresinin tahta perde veya uygun malzeme ile (varsa yönetmeliğine göre) kapatmamak, belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cephelerini emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak yasaktır.

 

 20)-İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince, yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat vb. proje müellifleri (yazarları) ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50x75 cm ebadında tabelanın herkes tarafından görülebilecek bir yere asılı bulundurulması mecburidir.

 

 

 

 

 

                                          

                                           Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar

 

.

MADDE 7-1) - Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı v.b. tozlarını silkelemek, gelip geçenlerin üstüne kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.

 

2) – Temizlik/çöp aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde muhafaza edecektir. Belediyece belirlenip ilan edilmiş çöp saatleri dışında çöp konteyneri haricinde cadde ve sokaklara çöp bırakmak yasaktır.

 

3) - Cadde ve sokakların üzerinde bulunan çöp kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan inşaat atığı, taş, kum, hafriyat, moloz ve toprak doldurmak yerlerini değiştirmek yasaktır.

 

4) - Her işyerinde; işyerinin faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu  (konteynır) bulundurulması ve çöplerin bu kutularda muhafazası zorunludur. Çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere konulur.

 

5)- Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklar kirletilemez. Cadde ve kaldırımlara ot, ağaç dalları ve bitki dal ve köklerini yığmak, pis suları (sabunlu, çamurlu, kireçli, boyalı vb.) cadde, sokak, meydan v.b. yerlere akıtmak yasaktır.

 

6)- Yapılışları, görünüşleri, kokuları vesaire vasıfları gelip geçenleri tiksindirecek  veya rahatsız edecek  şeyleri sokaklarda gezdirmek ve bunları açık olarak taşımak, sokaklara tükürmek, sümkürmek yasaktır.

 

 

 

7)- İnşaat faaliyetleri esnasında işi yapanlar işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve vernik atma v.b. işler) kaldırım, sokak ve çevreyi kirletemezler.

 

8)- Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı gider bulunacaktır. Gideri bulunmayan bina ile işyerlerinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas ve benzeri yöntemlerle yapılacaktır.

 

9)- Evsel atık, inşaat atığı, bahçe atığı, ahır ve hayvan atığı vb. atıklarla çevrenin kirletilmesi yasaktır. (5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41. Madde)

 

10)- Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, araçlardan çöp (izmarit, şişe, poşet vb.) atmak, tükürmek/sümkürmek suretiyle çevreyi kirletmek yasaktır.

 

11)- Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek yasaktır.

 

12)- İşyerlerinde şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak yasaktır.

 

13)- Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa cadde, sokak ve meydanlara bırakmak yasaktır.

 

14)- Bina temizliğinde, inşaat yapımında ve her türlü tadilat ve tamiratlarda oluşan çamurlu kirli ve boyalı suları kaldırım ve yollara akıtmak yasaktır.

 

15)- Çevreye zarar verebilecek, çevre ve hava kirliliğe neden olacak, insan sağlığını olumsuz etkileyecek, pis koku ve duman çıkaracak ve yangın tehlikesi oluşturacak şekilde anız, balya, çöp, hurda, lastik, plastik vb. atık ve birikintileri yakmak yasaktır.

 

16)- Belde içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer yapmak, kötü koku yayan ve sağlığa zararlı ve görüntü kirliliği oluşturan hayvan gübresi, hurda ve çöp vb. maddeler depolamak yasaktır.

 

17) - Her türlü nakliyat esnasında, cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Hayvan gübresi, sıvı gübre, hazır beton, silaj, saman, tahıl, Kum, çakıl ve hafriyat ve her türlü nakliyat yapanların nakliye esnasında şoför ve araç sahipleri gereken her türlü önlemi almak ve aracın üst kısmına branda çekmek, vana ve musluklarını sağlam bulundurmak zorundadır. Nakliye esnasında dökülme, sızma ve akıtmak suretiyle cadde ve sokakların kirletilmesi, kötü koku oluşturulması, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz duruma mahal verilmesi yasaktır.

 

18) - Toprak, moloz her türlü süprüntü ve inşaat atıkları belediyece tayin edilen yere dökülür. Bunların boş arsalara, meydanlara, yol kenarına, dere yataklarına, kanallara ve çöp bidonlarına dökülmesi yasaktır.

 

19) - Şehir dahilinde her ne suretle olursa olsun hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.

 

20) - Cadde, sokak, kaldırım ve parklarda araba yıkamak yasaktır.

 

21) - çöplerin çöp konteynırları dışına, cadde, sokak ve kaldırımlara dökülmesi yasaktır.

 

 

İşyerleri ve Dışarıdan Gelerek iş ve Hizmet Görenlerle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 8 - 1)- Belediye sınırları içerisinde yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

 

2)-  İşyerleri faaliyet konusu haricindeki malzemeleri bulundurmak, satmak ayrıca Kapasite haddinden fazla mal depolamak ve bulundurmak yasaktır.

 

3)-  Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde Belediye Başkanlığımızdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, fiyat etiketi veya listesi, içki sunumu ve satışı yapılıyorsa TAPDK Belgesi, varsa canlı müzik belgesi, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri için mesul müdür belgesi işyerinin görünür bir yerinde asılı olacaktır.

 

4)- Belediye sınırları dahilindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.

 

5)-  İş yeri olarak ruhsatı verilen işyerleri ikamet olarak kullanılamaz.

 

6)-  İş yerleri, canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik yayını yapamaz.

 

7-)-  İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak.

 

8)-  İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak.

 

9)-  Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.

 

10)- Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

 

11)- İşyerlerinde tütün ürünleri içmenin yasak olduğunu belirten ve müşteriler Tarafından Kolayca görülebilecek yerde ve ebatta “SİGARA İÇMEK YASAKTIR” levhası asılması zorunludur.

 

12)- İşyerlerinde çalışan personellerin üst baş kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.

 

13)- Gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri ile ilgili yasaklar;

 

 

 

a)- Çalışanın sağlık raporunun(en geç altı ay önce alınmış) olmaması, kişisel temizliği ile iş gömleğinin kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. olmaması veya yetersiz ve kirli olması.

 

b)- İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması.

 

c)- Kullanılan her türlü malzemenin kirli ve sağlık koşullarına uygun olmaması. (Gazete kâğıdı, geri dönüşüm poşet kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, ekmek ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, yatak ve yatak takımlarının vb. kirli, kırık ve uygunsuz olması)

 

ç)- Ekmek, pide, simit vs. eksik gramajlı, pişmemiş, yanık ve şeklinin bozuk ve ekmeğin etiketsiz olması.

 

d)- Pastane, kafeterya, kahvehane vs. yerlerde yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve havalandırma tertibatının bulunmaması.

 

e)- Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşımaması.

 

f)- Konutlarda ve işyerlerinde yetersiz, uygun olmayan veya çöp kabının bulunmaması.

 

g)- Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması.

 

ğ)- Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin depolanması.

 

h)- Yönetmeliklere göre bulunması gereken işyerlerinde ve depolarda yangın söndürücüsü ve ecza dolabının olmaması veya içinin boş olması, soyunma dolabının olmaması.

 

ı)- Mezbaha veya et kombinası dışında et kesimi yapılması.

 

i)- Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

 

j)- Et ve et mamulleri, sakatat vb. gıda maddelerinin seyyar olarak veya pazarlarda açıkta satılması. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

 

k)- Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması, süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi vb. maddelerin ambalajsız şekilde açıkta satışa sunulması.

 

l)- Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan) gıda maddelerinin satılması. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

 

m)- Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen ürünlerin fahiş fiyattan satılması, halkın ihtiyacı olan maddelerin aşırı şekilde depolanması, saklanmasıyla kıtlık ve karaborsa yaratılması.

 

n)- Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletlerin steril hale getirmek için gerekli sıvı veya steril cihazlarını bulundurmaması, hijyene uyulmaması, işyeri önünde havlu vb. kurutulması, seyyar olarak berberlik yapılması.

 

o)- Kurban etlerinin kasaplar dışındaki işyerinde veya seyyar kasap olarak kıyma çekilmesi.

 

ö)- Lokanta, pastane, cafe vb. yerlerde 2 nüshalı hesap pusulası kullanılması, bir nüshanın istesin veya istemesin müşteriye verilmesi, daha sonra getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşteri önünde pusulaya yazılması zorunlu olduğundan, işletmecilerin bu kurallara uymaması.

 

p)- Seyyar simit, poğaça, börek ve tatlı satıcıları; önlük giymek el ve genel temizliklerine dikkat etmek, seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadır.

 

r)- Tüm işyerleri ve konutların sinek, haşere, fare vb zararlı hayvanların üremesi ve zararları konusunda gerekli önlemleri almaması.

 

s)-  Ekmek ve simit fırınları ile yufkacılar, ilgili Meslek Odalarınca belirlenen gramaja uygun satış yapmak zorundadır.

 

 ş)-  Ambalajsız gıda maddelerine (sebze, meyve, ekmek, simit, kıyma,peynir vb.) çıplak elle temasın engellenmesi için gerekli tedbirler(pazarcı tarafından poşetleme, tek kullanımlık eldiven vb.)alınacaktır.

 

t)- İşyerlerinin önünde açıkta gıda ürünlerinin sergilenmesi yasaktır. Caddeye bakan döner, tavuk vb. tezgahlarda pişirilen gıdaların toz almaması için gerekli önlemler alınacaktır.      

 

u)- Gıda imalat ve satış yerlerinde (akvaryum ve kafes hayvanları hariç) hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir.

 

ü)- Gıda üretim izni ve gıda sicil belgesi alınmamış ve menşei belli olmayan her türlü gıda maddesi her ne şartlarda olursa olsun satışı yapılamaz. Bu kapsamda işyerinde hazır kıyma bulundurmak, sucuk, salam vb. imalatı yapmak yasaktır. Kıyma çekimi, müşterinin talebi doğrultusunda müşterinin gözü önünde yapılacaktır.

 

v)- Soğuk zincirde satışı yapılması gereken gıda maddeleri kısa süreli de olsa soğutucu dolaplar dışında sergilenemez.

 

 

 

 

 

y)- Balık ve sakatat ürünlerinin hijyen ve gıda güvenliği esasları dikkate alınarak satışı yapılır ve ürünler kötü görüntü ve koku oluşmasına mahal vermeyecek şekilde sergilenir. Bu tür iş yerlerinde oluşan atık suların deşarjı için özel tesisat sistemi kurulacaktır.

 

z)- Lokanta, restoran, kafeterya ve bar vb. işyerlerinde atık yağlar kanalizasyon sistemine boşaltılamaz, biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına verilmesi zorunludur.

 

14)-Berber ve kuaför dükkânlarında;  genel hijyen kurallarına itina ile uyulacaktır.  Saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı çöp bidonunda toplanacaktır. Çalışanlar gerekli sıhhi temizliklerine özen göstereceklerdir. Mümkünse tek kullanımlık havlu ve örtü kullanılacak, mümkün olmazsa havlular bir defa kullanıldıktan sonra yıkanmadan tekrar kullanılmayacaktır. Ustura, makas, makine gibi aletler her kullanımdan sonra hususi kuru hararet fırınlarında veya otoklavlarda (vakumlu veya buharlı sterilizasyon cihazı) dezenfekte edilecektir.

 

15)- Bütün işyerleri fare,  sinek, haşere ve böceklere karşı Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bir işletmeye ilaçlama yaptırması zorunludur.

 

16)- İşyerlerinde, üretilen çöp ve benzeri atıkların, çevreyi kirletmeyecek ve kötü koku yaymayacak şekilde ağzı kapalı bidonlarda depolanacak ve kanuni mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edilecektir.

 

17)- Perakende LPG tüp satış yerlerinde, yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması yasaktır.

 

18)-a)- Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynanması yasaktır.

 

b)- 18 yaşından küçüklerin yanlarında velileri olmadan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girmesi yasaktır.

 

19)- İşyerlerinin kaldırım işgalleri ile ilgili yasaklar;

 

a)-  Belediyeden izin almadan kaldırımların odun, kömür vb malzemelerle yığarak, masa sandalye koyarak oturmak,ürün teşhir etmek veya hizmet vermek ilan ve reklam vermek amacıyla veya park yeri olarak işgal edilmesi yasaktır.

 

 b) İşgaliye alanı olarak belirlenen kısmı izin almadan kaplama yapmak, tahrip etmek, boyamak, halı ve paspas sermek yasaktır. Tespiti halinde işgaliye izni iptal edilir ve işyeri ilgilisine kaldırımı eski haline getirmesi için tebligat yapılır. Kaldırım eski haline getirilmediği takdirde Belediyece gerekli tadilat yapılır ve tadilat masrafları işyerine %20 fazlasıyla tahakkuk ettirilir.

 

 

 

 

 

 

20)- Türk Bayrağı Tüzüğünün 17. maddesi gereği, işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli ve Resmi Bayramlarda, Kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin ön kısmına solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak yasaktır.

 

21)- Resmi Tatil ve Hafta Tatili (Pazar) günlerinde her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak yasaktır.

 

22) - Dükkan ve binalarda cadde ve sokakların görüntü kirliliğine neden olacak eşya, ürün vb materyal asmak yasaktır.

 

23) - Her türlü duvar ilanları ile ışıklı reklamlar ve umuma mahsus kapalı ve açık yerlerdeki ışıklı ve ışıksız sabit veya hareketli yazılar zevke ve renge uygun olacakları gibi bunların üst kısımları okunaklı ve düzgün imlalı, güzel hatlı olarak Türkçe yazılacak ve başka lisanslarla yazılan yazılar bunların alt tarafına gelmekle beraber kapladıkları alan Türkçe yazıların yarısından fazla olmayacaktır. Bu şartlara aykırı hareket etmek yasaktır.

 

24) - Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve ünvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.(5393 sayılı belediye kanunun13.Madde hükümlerine  uygun olarak)

 

25) – Taşıt, araçları ile vb. suretle yapılan seyyar reklamlarla kapı, pencere ve duvarlarda sabit veya projeksiyonla bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha asılarak yapılacak ilan ve reklamlarda 13.Madde’nin hükümlerine tabii oldukları gibi bunların halkı rahatsız etmeyecek ve gelip geçmeyi güçleştirmeyecek şekilde yapılmaları belediyenin iznine tabi olmaları şarttır. Cadde, meydan ve sokaklarda asılacak bez reklamların Belediyenin muvaffakatı alınmak suretiyle ve belediyenin göstereceği yerlere vereceği standart tip üzerinde ve binalara paralel olarak asılmak kaydıyla müsaade edilir. Araçların üzerine ve dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak yasaktır.Dükkan içerisine konacak hoparlörün dışarıdan duyulmayacak şekilde ayarlanması şarttır.

 

26)- Damgasız ilan dağıtmak ve afiş asmak yasaktır.(5326 Sayılı Kabahatler kanunu 42. Madde)

 

27)- İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek yasaktır.

 

28)- Fuar alanlarında, meydan, cadde, sokak ve toplumun yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri vb. işler yapacak olanlar, Belediyeden gerekli çalışma müsaadesi almak zorundadırlar. Çalışma müsaadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerlerde faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu durumlarda çalışma izinleri iptal edilir.

 

 

 

 

29)- Belediyeden gerekli çalışma izni almadan stant açmak, broşür ve promosyon ürünü dağıtmak yasaktır. İzin verilen stantlar yaya geliş geçişini engellemeyecek şekilde kurulacaktır.

 

30)- Mevzuata uygun olmayan tabela, reklam unsurları yapılan tebligatlara rağmen kaldırılmaz ise Belediye tarafından kaldırılarak masrafları ilgilisinden %20 fazlasıyla tahsil edilir.

 

31)- Belediye sınırları içerisinde boş alanlarda izinsiz olarak eğlence tesisleri kurulamaz.

 

32)- Belediyece belirlenmiş simit, kestane, mısır vb. ürünlerin seyyar tezgahlarda satışı sadece Belediyeden izin alınması durumunda mümkündür.

 

33)- Seyyar tezgah için izin verilen kişiler sadece belirlenen noktalarda satış yapacaklardır. Satış yapılan tezgahlar Belediyenin belirlediği dizayn ve standarda uygun olacaktır. Tezgahlarda belirlenen ebatta tezgah tanıtım levhası, satılan ürünlerin fiyat tarifesi müşterilerin görebileceği şekilde sergilenecektir. Tezgah sahipleri satışı yapılan ürünlerin alındığı ve üretildiği yeri gösteren mali belgeyi yanında taşıyacak, sorulduğunda ibraz edecektir.

 

34)- Resmi izin verilen seyyar tezgahlarda satış yapan kişiler ayrıca tezgah etrafına masa, tabure, sandalye koyarak yeme-içme hizmeti sunamaz. Bu tezgahlarda izin verilen ürünlerden başka ürünlerin satışı yapılamaz.

 

 35)- Belediyeden izin almadan gezici/seyyar olarak motorlu motorsuz taşıtlarla veya yaya olarak gıda ve ihtiyaç  maddesi satışı yapılamaz,hurda vb. işler yapılamaz gezici/seyyar satış için gerekli şartları taşıması (satacağı ürün ve mevsim şartlarına bağlı olarak bozulmayacak donanıma sahip olmalıdır) ve kurallara uyması (halkı rahatsız etmeme,gürültü yapmamak,özel mülke girmemek vb.) kaydıyla Belediye Başkanlığınca izin verilebilir, bu izinlerde sürelidir müktesep hak doğurmaz.

 

36) - Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.

 

37) – İşyerlerinin; Caddeler, meydanlar, çarşılar, şehir giriş ve çıkış güzergahlarının görüntüsünü bozacak şekilde mağazaların ön cephelerine satışa sunulan ürünler, yağmur ve güneşten korunma amaçlı branda v.b. malzemeler tesis etmeleri, asmaları yasaktır.

 

38) - Tüm işyerleri, ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yangın önlemlerini almak zorunludur.

 

39) - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.

 

 

 

40)- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

 

41) - Market, bakkal, büfe, tekel bayii v.b. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve tane ile sigara satılması yasaktır.

 

42) - Belediye sınırları içinde sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve tüm iş yerleri işyeri açma beyanı ( bildiriminde) bulunmak zorundadır.

 

43) - Sıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.

 

44) - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.

 

45) - Tatil günlerinde faaliyet gösterecek işyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı almadan pazar günleri faaliyet göstermeleri yasaktır.

 

46) - Lokantalar, içkili yerler ve meskun mahal dışında bulunan çay bahçelerinde Canlı Müzik İzin Belgesi alınmadan canlı müzik yayını yapılması yasaktır.

 

47)-Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması yasaktır.

 

48) - İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.

 

49) - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ve teftişe tabii bütün işyerleri genel temizliğini yapmak işyerinin önünü ve hizmet verdiği alanları temiz tutmak zorundadır.

 

50) - Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir. Teftiş defterini ibraz etmeyenler hakkında cezai işlemler yapılır.

 

51) - Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş önlüğü/gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermeleri zorunludur.

 

52) - Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar, sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı / portör muayenesi olmadan çalışmak yasak olup her muayene döneminde (6 ayda bir) muayene yaptırmak zorunludur. Umuma Açık işyerlerinde çalışacaklar Resmi Kurumdan aldıkları Sağlık Raporlarını çalışmanın devam etmesi durumunda her altı ayda yenileyeceklerdir.

 

 

 

 

 

53) - Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak ve talep etmek yasaktır. Sıhhi ve umuma açık işyerlerinde fiyat tarifesi bulundurulması ve müşterilerin görebileceği yere asılması zorunludur.

 

54) - İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır. Satıştan imtina edenler hakkında gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir..

 

55) - İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin raf / tezgah fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorunludur.

 

56) - Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalitede teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. Ambalajlı, paketlenmiş ürünlerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mercilere bildirilir.

 

57) - Yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin sağlığa zarar verecek ve halkı aldatacak hallerde olanlarını satmak, satış için muhafaza, imal ve istihsal etmek yasaktır.

 

58) - Kâr hadleri belirlenmiş mamul satanlar, satışa arz ettikleri malın faturasını ibraz etmek zorundadırlar.

 

59) - Fırın ve lokantalar bayram günleri süresince açık bulundurulacaktır.

 

60) - Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir. İç organları yoksa imha edilir.

 

61) -Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesi yasaktır. 

         

62) - Belediye sınırları içerisinde büyük küçük her türlü zanaat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri  G.S.M. ruhsatına tabidir. Ruhsatsız olarak faaliyet göstermek yasaktır.

 

63) -  G.S.M ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı zamanda gıda sicil belgesi ve üretim izni de almak zorundadırlar. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler.

 

64) - İçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler gayrisıhhi müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlere tabidir.

 

65) - Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların çıkardıkları ses itibari ile; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur.

 

 

 

 

66)) Kasap dükkanlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapılması yasaktır.

 

67) -Kasap dükkanlarında sakatat bulundurulması, Kanatlı hayvan eti ve deniz ürünleri  satılması yasaktır.

 

68) -Kasap dükkanlarında yetkili kurumlardan izin belgesi alınmadan hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. Tespiti halinde müsadere edilir.

 

69) -Kasap dükkanlarında damgasız ve belgesiz et ve ürünleri bulundurulamaz. Tespiti halinde müsadere edilir.

 

70)-Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş etlerin satılması veya dükkanda bulundurulması yasaktır.

 

71) - Sağlık Raporu alınmadan canlı hayvan, kanatlı hayvan ve balık satışı yapmak yasaktır. Canlı büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların aşı kartlarını ibraz etmeleri zorunludur

 

72) - Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması yasaktır.

 

73) -  Tüm işyerleri fare, sinek ve haşere konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

 

74) -  İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edevat ve malzemelerini temiz bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri, vb.)

 

75) -Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir.

 

76) -Fırınlarında ve bayilerinde ekmek gramajını ve fiyatını belirten levha asılması zorunludur.

 

77) -Fırınlarda ekmek, poğaça, simit, pide vb. unlu mamullerin içerisinde böcek, metal parçası gibi her türlü yabancı maddelerin karışmaması için üretim esnasında gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

 

78) - Gramaja tabii gıda maddelerinden ekmek, pide simit vb. noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, noksan gramajlılar müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.

 

79) – Kasap ruhsatlı yerler dışındaki yerlerde yol kenarlarında et ürünü işlemek, kıyma çekmek yasaktır.

 

 

 

 

 

80) – İşyerlerinde, pazaryerinde ve seyyar satış yapanların durarak veya hareket halinde bağırarak, hoparlör kullanarak veya başka usüllerle rahatsızlık vermeleri yasaktır. (5326 sayılı kabahatler kanunu madde 37)

 

81) – İşyerlerinde, pazaryerinde ve seyyar satış yapanların belediyenin belirlediği yerler dışında yol ve kaldırımı işgal ederek satış yapmaları yasaktır.(işyerleri sahibi esnafın kendi işyerlerinde ve pazarcı esnafının belediye pazar yerinde, seyyar satış yapan esnafın dikilitaş parkı karşısındaki meydan dışında yerlerde satış yapmaları yasaktır.) (5326 sayılı kabahatler kanunu madde 38)

 

82) – İşyerlerinin kapalı mekanlarında tütün ve tütün mamüllerinin tüketilmesi yasaktır.(5326 sayılı Kabahatler Kanunu 39.madde)

 

 

Pazar Yerleri İle ilgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 9)-Pazar yerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

 

1) - Pazar yerlerinde üreticilerin müstahsil belgesi olmadan, pazarcıların Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, Pazarcılar veya Seyyarlar Odasına kayıtlı olmayan kişilerin satış yapmaları yasaktır.

 

2) - Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır. Müşteriye genel ahlaka ve adaba uymayan söz ve davranışlarla mal satmaya çalışmak yasaktır.

 

3) -  Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.

 

4) - Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz.

 

5) - Pazar yerine izinsiz herhangi bir şey çakılamaz. Elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz, Kapalı Pazar yeri içerisinde ateş yakmak, kötü koku ve duman çıkmasına sebebiyet vererek çevreyi rahatsız etmek yasaktır.

 

6) - Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

 

7) - Her pazarcının kullandığı branda, Gri renkte olmak zorundadırlar. Brandalar, yırtık olmayacak, temiz ve standartlara uygun olacaktır.

 

8) - Tüm pazarcılar (işçiler dahil), parlement mavisi tek tip önlük giymek zorundadır. Buna uymayanlar ve kıyafetlerin temizliğine dikkat etmeyenler hakkında cezai işlem yapılır.

 

9) - Her pazarcı tezgahının önünü temiz tutmak bir naylon çöp bidonu (içi naylon poşetli) bulundurmak ve akşam satışı bittikten sonra kendine ait yeri süpürüp temizlemek ve topladığı çöpü Belediye tarafından gösterilecek çöp toplama yerine bırakmak zorundadır.

 

10) - Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya Pazar yerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında görevli memura ibraz etmek zorundadır.

 

11) - Kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın, ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir. Bu belgeyi ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan pazarcıların satış fiyatlarında hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.

 

12) - Pazar içerisinde pazarcı esnaflarının belediyemizce tahsis edilen yer dışına mal koymaları ve yolları işgal etmeleri yasaktır.

 

13) - Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak, satış yapmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır.

 

14) - Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafın Belediyece gösterilecek şartlara ve nizamlara uyması, her satıcının kendisine ayrılan mahalde satış yapması zorunludur.

 

15)  - Pazarcılar (işçiler dahil) belediye tarafından verilen pazarcı yaka kimlik kartı takmak zorundadır. Bu kartlar yakaya görünür şekilde takılmalıdır. Kartlar yılda bir kez vize ettirilmelidir.

 

16) - Pazarcılar sattığı malların üzerine özellikleri Belediye tarafından belirlenen ve bir defaya mahsus Belediyeden temin edecekleri standart etiket koymak zorundadır. Etiketsiz mal satmak yasaktır. Etiketler üzerine sadece ürünün kilogram fiyatı yazılır ve etiketin iki tarafında da tek fiyat bulunur.

 

17) - Çevre etkileri ve hava koşulları nedeni ile açık olarak satılmasında sakınca bulunan ürünlerin (Ekmek, tereyağı, peynir, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit v.b. gibi yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin) belediyemizce belirlenecek özel muhafaza şartları yerine getirilmeden satışı yasaktır.

 

18) - Sudurağı belde pazarında satışa sunulan malların kontrolünde insan sağlığını tehdit eden vasıf ve özelliğini yitirmiş malların satışına izin verilmez. İlgili kanun hükümleri gereğince bu mallar toplanarak imha edilir.

 

 

 

 

 

19) - Pazar yerlerinde saat uygulamaları dikkate alınarak yazın saat 06.00-20.00, kışın 06.00-18.00 saatleri arasında belediyemizce belirlenen yerler haricinde motorlu araç bulunmayacaktır. Yol ve güzergahları her ne suretle olursa olsun kapatılamaz. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar yaz saati uygulamasında saat: 20:00’da kış saati uygulamasında saat:19:00’da faaliyetini sonlandıracaktır.

 

20) – Mühürsüz, hileli terazi, ölçü ve tartı kullanan esnafın satışı zabıta tarafından durdurulur. Teraziye el konulur ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

21) - Üreticilerin kilo ile 100 kg, tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ miktarındaki yaş sebze veya meyve veya bu miktarı içine alabilen dolu çuval, sandık, kasa v.b. kap veya kaplar toptan satış birimi sayılır.

 

22) - Pazarcı, üretici ve birlikler, Sudurağı Belediyesi Semt Pazarları Yönetmeliği hükümleri ile gıda maddeleri tüzüğü Zabıta Yönetmeliği, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Kararlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu kişilerin işledikleri suç, reyonun iptali gerekiyorsa suçu işleyen kimsenin pazarcının yanında çalışan kişi olması reyonun iptalini engellemez.

 

23) - Pazar yerlerinde bulunacak tezgahların ebat ve sınırları belediye tarafından tespit edilir. Belediyenin izni dışında hiçbir şekilde sabit tezgah konulamaz ve zemin üzerinde satış yapılamaz.

 

24)-Pazar yerlerinde yaş sebze ve meyve, kuru bakliyat, temizlik maddeleri, su ürünleri, baharat  ve diğer gıdalar,manifatura vb. malları satanlar belediye tarafından kendilerine ayrılan yerler haricinde satış yapamazlar. 

  

25)-Birim tahsis yerinin ebatları 2.5X3.5 metrekaredir. Bu oran pazarcılar için 20 metrekareyi, tuhafiyeciler için 30 metrekareyi geçemez.

 

26) - Pazar yerlerinde kullanılacak tezgahlar yıkanabilir malzemelerden yapılmalıdır. Metal malzeme kullanılması durumunda paslanmaz malzemeler tercih edilecek ve tezgahlar devamlı boyalı halde bulundurulacaktır. Tezgahların kenar ve köşeleri kesici ve delici olmamalıdır. Konulacak olan malzemeler tezgah dışına taşmamalıdır.

 

27) - Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve yok etmek amacıyla ateş,lastik, plastik patlayıcı, parlayıcı vb. maddeler yakılması yasaktır.

 

28) - Pazar yerlerinde satıcılar tarafından bağırarak, megafon veya ses cihazlarıyla gürültülü olarak anons yapmak kesinlikle yasaktır.

 

29) - Beldemizdeki pazarlarda satılan malların poşetlenmesinde kirli olmayan süt beyaz ve şeffaf poşet kullanılacaktır. Atık maddelerden yapılan poşetlerle malın ambalajlanması yasaklanmıştır. Gazete kağıdından yapılmış kese kağıdı kullanmak yasaktır.

 

 

 

30) - Tüm pazarcı esnafı ile yanında çalışan işçiler belediyeden sağlık karnelerini alarak, belediye polikliniğinde portör muayenelerini olmak zorundadırlar. Sağlık karnelerinin her 6 ayda bir vizesi yaptırılacaktır.

 

31) - Pazarda tüketilmek üzere, hazır yada pişirilerek satılan gıda maddelerini satanlar da yılda bir kez portör muayenelerini yaptırmak zorundadırlar.

 

32) - Su ürünleri satan pazarcı, Balık Satıcıları Derneğine, yoksa pazarcılar odasına kayıtlı olmalıdır. Pazarcı sorulduğunda bu belgeleri ibraz etmek zorundadır. Ayrıca su ürünleri satan pazarcı,1930 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır.

 

33) - Su ürünleri satan pazarcılar ürünlerini,0 ile +4 derece arasında buzlu ortamda satmak zorundadır. Su ürünleri süt beyaz veya şeffaf poşetlere konularak vatandaşlara sunulmak zorunda olup; su ürünleri veteriner hekimi raporu olmadan satılamaz. Su ürünleri satan pazarcının kullandığı su ve buz, içme suyu kriterlerine uygun olmak zorundadır.

 

34) - Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.

 

35) - Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili  (Kanun, Yönetmelik, Genelge vb.) kendilerine yazılı bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar. 

 

36) - Pazar yeri haricinde Belediye Zabıtasının gösterdiği yerler dışında dolaşarak veya sabit olarak satış yapmak yasaktır.

 

37) - Satış yapan satıcıların bağırmak, anons yapmak veya hoparlör kullanarak satış yapmaları yasaktır.

 

38) – Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile balık vb. yiyeceklerin pazaryerinde veya seyyar olarak gerekli donanımı olmayan araçlarda ve işyerlerinde satılması yasaktır.

 

39) – Pazaryerlerinde tüm esnafın ve müşteriler İl hıfzısıhha kurulu kararlarına uyması mecburidir.

 

 

Trafikle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 10-1) Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaya, istenilen belgeleri ibraz etmeye, göstereceği mahallere gitmeye mecburdurlar.

 

 

 

 

 

 

2) Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca ve Belediye Meclisince alınan kararlara (yaya geçidi, okul geçidi, duraklama ve park yasakları, tek yön, trafiğe kapalı yol, hız sınırı, ışıklı-ışıksız lamba ve işaretler vb.) uyulması zorunludur.

 

3) - Trafiği düzenlemek amacı Zabıtanın işaret ve ihtarları ile belediyece temin ve tesis edilen trafik işaret levhalarına, ışıklı, sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.

 

4) - Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve mani olacak şekilde trafik akışını engellemek yasaktır.

 

5) - Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.

 

6) - Şehir içi belediye otobüs duraklarında, belediye otobüslerinin haricindeki araçların durması, yolcu alması ve park etmesi yasaktır. 

 

7) - Müşterinin taksi ile istediği yere; dolmuş ile güzergah dahilinde gideceği yere kadar götürülmesi mecburidir.

 

8)- Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.

 

9)- Belediye otobüs duraklarını işgal etmek ve park etmek.

 

10) - Otobüslere, dolmuşlara ve özel servis araçlarına istiap hattından fazla yolcu bindirmek yasaktır.(Dolmuştur) levhası asılı arabalara binmek yasaktır.

 

11) - Otobüs, dolmuş ve servis araçları içerisinde sigara içmek yasaktır.

 

12) - Arabalardan dışarıya baş, kol uzatmak yasaktır.

 

13) - Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek, yüksek seste müzik dinlemek video izlemek, sigara içmek, ayakkabıları çıkarmak, iğrendirecek şeyler yapmak, gürültü etmek, gazete vesaire satmak,  yaşlı, çocuklu, hasta, hamile ve engellilere ayrılmış yerlere oturarak yer vermemek, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak yasaktır.

 

14) - Elde taşınacak küçük ve temiz şeyler müstesna olmak üzere büyük kirli, kokulu veyahut yolculara zarar verecek rahatsız edecek şekilde ve mahiyette eşya ve elbise ile toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır.

 

15) - Dolmuşçular, ticari taksiciler ve servis araçları her yıl Belediye Meclisince belirlenen çalışma harçlarını yatırmak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

16) - Ticari araçların ücret tarifelerine aykırı harekette bulunmaları, taksimetrede yazılan veya tarifede belirtilen ücretten fazla talep etmeleri yasaktır. Bu araçlarda çalışılan semte ait tasdikli ücret tarifesinin bulundurulması ve talep edildiğinde müşteriye gösterilmesi mecburidir.

 

17) - Otobüs ve dolmuşlar belediyenin belirlemiş olduğu kalkış saatlerine ve ücret tarifelerine uymaya mecburdur.

 

18)- Belediyece konulmuş olan oto ve yaya sinyal grubu lambalarını, her türlü trafik uyarı ve ikaz levhalarını, sokak ve bina numara levhalarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kırmak, sökmek ve yerini değiştirmek yasaktır.

 

19)- Herkesin kullanımına açık yollar, kaldırımlar, herhangi bir şekilde kapatılamaz, kamuya açık park yerleri, duba, demir kazık vb, malzemelerle kapatılarak diğer vatandaşların park etmesi engellenemez.

 

20)-  Apartman ve sitelerin otopark alanlarının girişini kapatacak şekilde araçlar park edilemez.

 

21)- Yük taşıyan küçük veya büyük tonajlı araçlar, yüklerinden hiçbir şeyi dışarıya dökülmeyecek, toz vs. çıkartmayacak şekilde gerekli tertibatları almak zorundadır.

 

22)-  Semt Pazarı kurulan alanlara pazarın kurulduğu gün araç park edilmesi yasaktır. Bu alanlara park eden araçların Belediye tarafından kaldırılması sağlanır.

 

23)- Şehir içinde insanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden, yüksek ses çıkartan korna çalmak, araçlara ses seviyesini yükselten egzoz taktırmak, gürültü çıkarmak, çevreye rahatsızlık vermek.

 

24)- Belediye ekiplerince yapılan çalışma sahası içine (kaldırım, yol, asfalt, su ve kanalizasyon çalışması, yol süpürme temizlik vb.) özel araçla girmek, araç park etmek ve çalışmaları engelleyecek her türlü faaliyette bulunmak.

 

25)- Belirlenen saatler dışında, İl Trafik Komisyonu ve Belediye meclisi tarafından tespit edilen bölgelere, ağır vasıtalarla girmek.

 

26)- Nakliye ve taşımacılık yapan tır, kamyon, kamyonet, sıvı yük taşıyan kamyonların ruhsatlarında ve karayolları yük taşıma yönetmeliğinde yazan sınırları aşmaları yasaktır.

 

 27)- Taşıdıkları yükte dökülme, taşma, uçma, sızıntı ve akmak suretiyle çevre kirliliği, kötü koku ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde önlemlerini almadan taşımacılık yapmak (kapasiteden fazla doldurulmama, çadır/branda çekmek, kapak, musluk ve vanalarını sağlam ve bulundurmak ve iyi kapatmak suretiyle önlem alınacak) yasaktır.

 

28)- Kamyon, otobüs, iş makinesi, minibüs, midibüs, traktör, vb. araçların belediyece belirlenen yerler dışında gelişi güzel yerlere park edilmesi yasaktır

                                                                                                                 

                   

 

 

Mezarlıklarla ilgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 11) - Mezarlıklar ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.

 

1) - Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda da yapmak yasaktır. ( Mezarlıklar ve Mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması, nakil hususları, umumi Hıfzısıhha Kanununun Hükümlerine göre yapılır.)

 

2) - Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık, hayrat ve çeşme v.s. gibi yerlere çıkmak, oturmak ve tahrip etmek yasaktır.

 

3) - Çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek yasaktır.

 

4) - Mevcut yollar haricinde gezinmek ve her ne olursu olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek ölülere ve kabirlere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak mezarı açmak, kabre zarar vermek  yasaktır.

 

5)-  Mezarlıklarda Belediyeden veya ilgili kurumlarca yetkilendirilmeden para karşılığı,

dua, Kur’an okumak yasaktır.

 

6) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi yasaktır.

 

7) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır.

 

8) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak yasaktır.

 

9)- Ölüm raporu olmadan ve belediyeden defin ruhsatı almadan cenaze defnedilemez.

 

10) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak yasaktır.

 

   Sezonluk ve Mevsimlik İşçiler ve Diğer Faaliyetlerle İlgili Emir ve Yasaklar

 

 

MADDE 12-1) - Yardım kuruluşları, dernek, banka temsilcileri vb. kuruluşların ve şahısların Belediyenin izni olmadan belde içerisinde dolaşarak veya başka yöntemlerle yardım toplamaları yasaktır.

 

2) - İzin almadan Belde içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek yasaktır.

 

 

 

3) - Belediyenin izni olmadan boş alanlarda, arsalarda, park ve bahçelerde çadır kurmak, baraka, konteynır vb. barınaklarla ikamet etmek yasaktır.

 

4)- Mevsimlik işçiler ve aileleri ile sezonluk faaliyet gösteren (biçerdöver, saman, balya ve her türlü hasat yapanlar ile çapa ve diğer faaliyette bulunanlar) kendilerine tahsis edilen alanlarda ikamet edebilirler bu alanlar dışında ikamet etmeleri yasaktır.

 

5) - Mevsimlik işçilere tahsis edilen alanlarda bulunan malzemelere zarar verilmesi ve etrafın kirletilmesi yasaktır.

 

6) - Sezonluk faaliyet gösteren biçerdöver, saman, balya ve her türlü hasat yapanlar ile çapa, yolum ve diğer faaliyetlerde bulunan mevsimlik işçiler Belediyenin belirlediği tarifelere uymaya mecburdurlar.

 

7) – Sezonluk ve mevsimlik işçiler araç ve makinelerinin temizliğini etrafı kirletmeyecek şekilde yapacaklar, şehir içinde yapılan temizlik ve hasat sonucu meydana gelen atıklarını bertaraf etmekten sorumludurlar.

 

8)- Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.

 

9)- Sezonluk veya mevsimlik faaliyet gösterenlerin kişilerin kamuya ait çeşmelerden araç yıkamaları, suyu boşa akıtmaları, çeşme ve kamu mallarına zarar vermeleri yasaktır.

 

10)- Sezonluk veya mevsimlik faaliyet gösterenlerin kişilerin kamuya açık alanlarda banyo yapmaları, tuvalet ihtiyacı gidermeleri, çamaşır vb. malzemeleri asmaları yasaktır.

 

 

 

        Kabahatlerin Tespit Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

                                               Kabahatlerin Tespit Usulü


MADDE  13-1) - Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek "Durum Tespit Tutanağı" ile yapılır.

2) – Durum Tespit Tutanağı; zabıta görevlisinin imzası ile hakkında tutanak düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda tutanağa şerh düşülür.

3) - Hakkında zabıt tutulan kişinin adı soyadı, TC no kimlik bilgileri ve adresi,

 4) - Kabahatler Kanunu ve/veya Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdari para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,

 5) - Fiilin işlendiği yer, tarih, saat ve ispata yarayacak bütün deliller,

 6) - Tespit Tutanağının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır.

 7) - Tutanak düzenlenecek kişinin imzadan imtina etmesi durumunda tutanakta belirtilir.

                                   İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

  MADDE 14-1) - Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.  maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. Ceza miktarları Belediye meclisince, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.

2) - Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir.

3) - İdari para cezaları zabıta ekiplerinin tespiti ile Kabahatler kanununda belirlenen tutarlar ve Belediye meclisinin belirlediği tarifeler üzerinden belediye encümeni  tarafından verilir.

4) - Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

 

 

Çeşitli ve Son Hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya ilişkin hükümler


Yükümlülük

 MADDE 15) - 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

                                           Uygulamadan Kaldırılan Yönetmelik      

 MADDE 16)- 06 Aralık 2019 tarih ve 2019/83 sayılı Sudurağı Belediye Meclisinin; Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürütme

MADDE 17 -1)-Bu yönetmelik hükümlerin gerekleri Belediye tarafından ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir. Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimini Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılır.

 2) Bu yönetmelik hükümlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.

  

Ceza Hükümleri

MADDE 18) Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında uygulanacak cezalar; 5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesinin b bendi kapsamında  belediye meclisince alınan kararlar ve tarifeler üzerinden ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32/1 maddesi kapsamı gereğince görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek Durum Tespit Tutanağı ile Belediye Encümeni kararı ile cezai işlem uygulanır.

 2) Hakkında Kabahatler Kanununa göre aynı hükümden 1 yıl içinde 3 defa İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek para cezası kesilmiş işyerleri hakkında, emre aykırı davranışın devam etmesi durumu göz önüne alınarak, 1608 sayılı Kanunun, 5728 sayılı Kanunun 66. Maddesi ile değişik 1. Maddesinde; Belediye Encümenince yasaklanan faaliyetin menine karar verilir, hükmü gereği belediye encümenince yasal mevzuat kapsamında belirlenecek süre ile işyerinin kapatılmasına karar verilir. Encümen kararı Zabıta Müdürlüğünce yerine getirilir. İşyerinin kapatılmasına karar verilmesine neden olan fiilin tekrarı halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 3572 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında iptal edilerek iş yeri hakkında yasal işlemler yapılır.

 ürürlük

MADDE 19) - Bu yönetmelik Sudurağı Belediye Meclisinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki, Belediye İlan Panosunda ve Belediye resmi web sitesinde 1 ay süreyle yayınından itibaren yürürlüğe girer.