Sudurağı Kasabası 491 Ada 38 Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği

                                                                                           İ L A N

 04/10/2019 tarih ve 2019/67 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  planının  N30-B-23-A-3-A  paftasına  isabet eden Y1 = 532600-Y2 = 532680, X1 = 4128435- X2 = 4128490 koordine  değerleri arasında kalan alanda, 491 ada 38 parselle isabet eden bölgede  plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

 Onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği 11/10/2019 -11/11/2019  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

           Sayın halkımıza önemle duyurulur.

         

                                                                                                      D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                         Belediye Başkanı