Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-B-4-A,N30-B-23-B-4-C ve N30-B-23-B-1-D Uygulama İmar Paftalarında İmar Planı Değişikliği

                                                                  İ L A N

 04/10/2019 tarih ve 2019/70 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  planının  N30-B-23-B-4-A, N30-B-23-B-4-C ve N30-B-23-B-1-D paftalarına  isabet eden 435 adanın tamamı, 415 ada 1,2,3,4,5,12,13,14 parsellerinde ve 469 ada 1 parsele  isabet eden bölgede plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği 11/10/2019 -11/11/2019  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

            Sayın halkımıza önemle duyurulur.

           

                                                                                                      D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                         Belediye Başkanı