Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-B-4-A Uygulama İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği

                                                                                İ L A N

04/10/2019 tarih ve 2019/69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  planının  N30-B-23-B-4-A  paftasına  isabet eden Y1 = 533360-Y2 = 533800, X1 = 4127860- X2 = 4128240 koordine  değerleri arasında kalan alanda plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

            Onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği 11/10/2019 -11/11/2019  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

           Sayın halkımıza önemle duyurulur.

              .

              .              .

 

 

                                                                                                      D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                         Belediye Başkanı