Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-B-1-A Uygulama İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği

                                                                                                      İ L A N

 07/02/2020 tarih ve 2020/16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  planının  N30-B-23-B-1-A  paftasına  isabet eden Y1 = 533260-Y2 = 533340, X1 = 4129340- X2 = 4129400 koordine  değerleri arasında kalan alanda, 129 ada 3 parsele isabet eden bölgede   plan tadilatı  yapılmış  olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

            Onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliği 17/02/2020 -17/03/2020  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

           Sayın halkımıza önemle duyurulur.

 

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                    D.Mehmet CEYHAN

                                                                                                         Belediye Başkanı