İLAN

             04/08/2023 tarih ve 2023/48  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi  Sudurağı Kasabası 1/5000  ölçekli nazım imar planının N30-B-23-A paftasına isabet eden 394 ada 1 parselin bulunduğu bölgede plan tadilatı yapılmış olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır. Onaylanan Nazım İmar planı   18/08/2023-18/09/2023 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

  

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.