İLAN

04/08/2023 tarih ve 2023/49  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli uygulama imar planının N30-B-23-A-2-D paftasına isabet eden 394 ada 1 parselin bulunduğu bölgede plan tadilatı yapılmış olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar planı   18/08/2023-18/09/2023  tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.


 Sayın halkımıza önemle duyurulur