İLAN

Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Bahçelievler Mahallesi 468 ada 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerin  bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-B-4-D İmar Paftasına  isabet eden 36 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 02/06/2023  tarih ve 2023/39 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.               

                 Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler belediyemiz ilan tahtasında 21/06/2023 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

                İlgililerine önemle  duyurulur.