İLAN

                                                                       İ L A N

 

           

                     Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Ketenci Mahallesi 394 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin  bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-A-2-D İmar Paftasına  isabet eden 34 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 20/04/2023  tarih ve 2023/27 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.                          

                 Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler Belediyemiz İlan Tahtasında  05/05/2023 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

                İlgililerine önemle  duyurulur.