İLAN

                                                                       İ L A N

 

           

                     Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Bahçelievler Mahallesi 448 ada 8 ve 9 nolu parsellerin  bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-A-2-C ve N30-B-23-A-2-D İmar Paftalarına  isabet eden 32 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 25/02/2022 tarih ve 2022/10 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.              

                 Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler belediyemiz ilan tahtasında  10/03/2022 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

                İlgililerine önemle  duyurulur.