İLAN

Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Ketenci Mahallesinde 524 ada 8 parselin bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-A-2-D ve N30-B-23-B-1-C  İmar Paftalarına  isabet eden 27 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 15/01/2021 tarih ve 2021/03 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.              

27 nolu düzenleme sahasının   parselasyon planı, kadastro ayırma çapları, özet dağılım cetvelleri ile diğer belgeler Belediyemiz ilan tahtasında  18/02/2021 – 18/03/2021 tarihleri arasında  1(bir) ay süre ile askıda kalacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.