3194/18 MADDE İLANI

                Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası Bahçelievler Mahallesi 469 ada 6, 7, 8, 9 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu bölgede İmar Planının N30-B-23-B-4-C ve N30-B-23-B-4-D İmar Paftalarına  isabet eden 37 nolu düzenleme sahasına ait  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulaması yapılarak 07/02/2024  tarih ve 2024/08 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.               

                 Parselasyon Planı, Kadastro ayırma çapı, Özet Dağılım Cetveli ile diğer belgeler belediyemiz ilan tahtasında 14/02/2024 tarihinden itibaren  1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

                İlgililerine önemle  duyurulur.