1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlanı

05/10/2023 tarih ve 2023/59  sayılı  Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 624 ada 3 parselde 1/5000  ölçekli  N30-B-25-B  bir adet paftadan oluşan ve parselin 20.115,10 m2’lik kısmında Sanayi Alanı(Mermer İşleme Tesisi ve 38.632,92 m2’lik  kısmında Güneş Enerji Santrali(GES)  Nazım  İmar Planı  yapılmış  olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

Onaylanan Nazım İmar planı   17/10/2023-17/11/2023 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.