1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlanı

                                                                                İ L A N       

 

 

06/07/2022 tarih ve 2022/39  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi  Sudurağı Kasabası 1/5000  ölçekli ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(GES) ve Depolama Alanı(Açık Stok Sahası)’ amaçlı olarak 621 ada 9 parselde  104.615,67 m2’lik kısmında ve 621 ada 26 parselde 45.607,96 m2’lik  kısmında  bulunan alan üzerine, N31-A-21-A ve N31-A-16-D iki adet paftadan oluşan ilave-revizyon Nazım  İmar Planı  yapılmış  olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

        

           Onaylanan Nazım İmar planı   21/07/2022-21/08/2022 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

 

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.