1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İLANI

         07/02/2024 tarih ve 2024/18  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi  Sudurağı Kasabası 1/1000  ölçekli ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(GES)’’ olarak N30-B-20-C-3-C, N30-B-25-B-2-B, N31-A-16-D-4-D ve N31-A-21-A-1-A  dört adet paftadan oluşan  621 ada 14 parsele isabet eden bölgede Uygulama İmar Planı  yapılmış  olup ,  3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır. 

Onaylanan Uygulama İmar planı   14/02/2024-14/03/2024 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.