1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

                                                                                   İ L A N

 

 

06/07/2022 tarih ve 2022/40  sayılı Belediye   Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli ’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(GES) ve Depolama Alanı(Açık Stok Sahası)’’amaçlı olarak 621 ada 9 parselde  104.615,67 m2’lik kısmında ve 621 ada 26 parselde 45.607,96 m2’lik  kısmında  bulunan alan üzerine, N31-A-16-D-3-A, N31-A-16-D-3-D, N31-A-16-D-4-B, N31-A-16-D-4-C  ve N31-A-21-A-2-A, beş adet paftadan oluşan ilave-revizyon Uygulama  İmar Planı  yapılmış  olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

           Onaylanan Uygulama İmar planı   21/07/2022-21/08/2022 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

 

 

 

 

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.